Construction - branschlösningar för bygg, service och installation

Vi förstår utmaningarna inom din bransch och erbjuder lösningarna som är utvecklade för din verksamhet.

Vad menar vi med “Construction”?

I “Construction” lägger vi in ett par olika branscher som verkar inom samma område men samtidigt har en del behov som skiljer sig åt.

För byggföretag står stora projekt och kontroll i centrum. Därför ser vi behovet för stöd genom hela processen, från kalkyl till projektuppföljning. Samtidigt som du får full koll på kostnader under projektets alla faser.

Vi hjälper också installationsföretag. Här fokuserar vi förutom på projekt, även på spårbarhet av installerade objekt med dokumenthantering och analys. Dessutom arbetar vi med företag inom service och underhåll. Här ligger fokus på planerat och oplanerat underhållsarbete kopplat till underhållsscheman och kontrakt, uppföljning av serviceavtal samt serviceorderplanering.

Construction.jpg

“Vi gör affärer med människor. Visst är systemet viktigt men har man inte rätt personer på andra sidan bordet kan man ändå inte bygga någonting tillsammans.”

Mikael Eliasson, VD, Radiator VVS

Projektkontrollen är hjärtat i ett affärssystem för byggföretag

Att säkerställa en korrekt finansiell uppföljning och kontroll av verksamheten i ett byggbolag kräver ofta olika IT-stöd, processer och systemintegrationer från olika källor och system. Specifika regelverk och normer, många olika typer av styrdokument samt att projektredovisningen som regel skär på en annan ledd än den mer räkenskapsbundna resultatuppföljningen, upplevs ofta som en utmaning.

Det ställer extra höga kvar på ditt affärssystem. För att du ska känna dig trygg med att du har kontroll på företagets totala ekonomi och resultatuppföljning behöver du få tillgång till all information som rör enskilda aktiviteter och projekt. Något som ofta kan vara svårt. För projektstyrda verksamheter som äger och driver större byggprojekt är kontroll över kostnader och budget väldigt viktigt. Full finansiell och operativ kontroll över alla projekt bör därmed vara en prioriterad fråga när du utvärderar och väljer en systemlösning för din verksamhet.

Effektiv hantering av dina installerade objekt, från försäljning till uppföljning, med full spårbarhet

Installationsbranschen påverkas som de flesta andra branscher av den digitalisering som sker idag. För installationsföretag får det inverkan på hela flödet från försäljning till uppföljning via kalkylering, utförande och fakturering. Dessutom ökar kraven på dokumenthantering, spårbarhet och delning av information samt finansiell uppföljning.

Vikten av den ekonomiska uppföljningen och efterkalkylen ställer höga krav på ditt systemstöd. För att kunna ta fram relevanta underlag för analys och beslut, och därmed veta vad du tjänar pengar på, måste du ha all din data tillgänglig hela tiden.

Affärssystem för service – full koll på dina avtal och kontrakt

För service- och underhållsbranschen är automatisering en viktig del i arbetsprocessen. Hela flödet från felanmälan till fakturering av underhåll, via serviceorder och planering, kan idag automatiseras i hög utsträckning. Det gäller såklart både planerat och oplanerat underhåll. Automatiseringen sparar tid men minskar även administration och manuella fel.

Ditt systemstöd behöver inte bara ha stöd för dina automatiserade flöden. En lika viktig del är att samla all information på ett lättillgängligt ställe. Allt från installerade objekt, serviceställen och underhållsscheman.

Eftersom dina serviceavtal styr hanteringen av alla dina objekt behöver du en smidig hantering av den processen. Från planering och fakturering, till uppföljning och analys av befintliga avtal. Var tjänar du dina pengar och hur du kan förbättra dina marginaler i kommande jobb?

arrow right Jag är intresserad